ทำฟันฟรี วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2565

ทำฟันฟรี

ทำฟันฟรี มีที่ไหนบ้าง ? ดูสถานที่จัดกิจกรรมบริการรักษาทางทันตกรรมฟรีในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 ทั่วประเทศ

ไปทำฟันฟรี ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ?
1. บัตรประชาชน
2. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือบางที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย กรุณาอ่านรายละเอียดของแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน
3. กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี (บางแห่ง 20 ปี) ต้องมีใบหนังสือยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง
(หนังสือยินยอมรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ที่แจ้งของแต่ละสถานที่)
*** บางสถานที่ ที่ให้บริการอาจไม่มีหนังสือยินยอมแนบมาในสื่อประชาสัมพันธ์ หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องการผ่าฟันคุด กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากสถานที่ ที่จะเข้ารับบริการ หรือไปรับบริการพร้อมผู้ปกครอง ***

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านทันตกรรม จะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่มีต่อวิชาชีพทันตแพทย์ เช่น กิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตกรรม หรือ ทำฟันฟรี คือจัดให้บริการด้านทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

***

สถานที่ให้บริการ ทำฟันฟรี

กรุงเทพมหานคร

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
แผนที่: https://goo.gl/maps/E6t6aGM6jGBowbM99
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.45 น. (เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป)
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, ฝ่าฟันคุด(ไม่เกิน 83 ซี่)
จำนวนการให้บริการ: ผู้ใหญ่ 900 ราย, เด็ก 150 คน

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่อายุต่ำว่า 20 ปี ที่ต้องการถอนผ่าฟันคุด/ถอนฟัน ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม (ผ่าฟันคุด-ถอนฟัน) ได้ที่ link: http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/news_detail.php?id=2765


โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่: โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
แผนที่: https://goo.gl/maps/LNS2aMmF7AGtGvJD6
ติดต่อสอบถาม : โทร. 02 200 7727, 02 200 7601
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. (เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.00 น.)
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, ฝ่าฟันคุด, ขูดหินน้ำลาย, รักษารากฟันฉุกเฉิน, ทันตกรรมเด็ก, ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
จำนวนการให้บริการ: ผู้ใหญ่ 1,200 ราย, เด็ก 100 ราย
หมายเหตุ
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
– เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
– กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง
ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา (ผ่าฟันคุด) :
https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/08/news-20220823-3.pdf


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่: ฝ่ายทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนที่: https://g.page/Ramathibodi?share
ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-201-1210 02-201-1164
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แผนที่: https://goo.gl/maps/J94ExWyfxUCG7o6i8
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 02 649 5788
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป (จนกว่าบัตรคิวจะหมด)
ให้บริการรักษาตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรม
บริการ: ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน
จำนวนการให้บริการ: ผู้ใหญ่ 400 ราย/ เด็ก 100 ราย


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สถานที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
แผนที่: https://goo.gl/maps/xLoWUYmUNfH9iXYT9
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 02-4315383 ถึง 84
เวลา: วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 14.00 น. (ยกเว้นวันพุธที่ 19 ต.ค. 2565 ช่วงบ่าย)
บริการ: วินิจฉัย, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, X-ray, เคลือบฟลูออไลด์


นครปฐม

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

สถานที่: โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม
แผนที่: https://goo.gl/maps/ggdeXScR9QknTCW67
ติดต่อสอบถาม : โทร. 0-2849-6600 ต่อ 2004-2005 และ 2064
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด, ขูดหินน้ำลาย, ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
จำนวนการให้บริการ: ผู้ใหญ่ 250 ราย / เด็ก 50 ราย


ปทุมธานี

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สถานที่: คลินิกทันตกรรม อาคารราชสุดา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แผนที่: https://goo.gl/maps/jVqS9HtLmHkJdQU59
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 02 986 9213 ต่อ 7182 หรือ 7188 (ในวันและเวลาราชการ)
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินน้ำลาย, เคลือบฟลูออไรด์, เคลือบหลุมร่องฟัน
จำนวนการให้บริการ: 500 ราย


คลินิกทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สถานที่: คลินิกทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
แผนที่: https://goo.gl/maps/FWMdwy3iK544PDHv7
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 02 563 5251
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป
ให้บริการรักษาตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรม
บริการ: วินิจฉัย, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน
จำนวนการให้บริการ: 200 ราย


นนทบุรี

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่: สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซอยบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
แผนที่: https://goo.gl/maps/5rMCJDzmXGkRqJdU8
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 02-1505787 กด 0, 1 หรือ 2
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 14.00 น.
บริการ: บริการตรวจฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน
จำนวนการให้บริการ: 200 ราย
ลงทะเบียนล่วงหน้า Line: @iodforfun ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565


คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน กรมอนามัย

สถานที่: คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย
แผนที่: https://goo.gl/maps/UsLZzbnGk24WtGtt6
ติดต่อสอบถาม : โทร 0 2590 4119, 0 2590 4120
เวลา: วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
บริการ: ตรวจสุขภาพช่องปาก, ขูดหินปูน, ถอนฟัน, อุดฟัน
จำนวนการให้บริการ: 100 ราย
ผู้มารับบริการรับบัตรคิวลงทะเบียนด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมาในวันรับบริการ


สมุทรปราการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์

สถานที่: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ
แผนที่: https://goo.gl/maps/eZorssMfUXKifz7x8
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 02 385 4141
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 14.30 น.
บริการ: อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และตรวจสุขภาพช่องปาก
ต้องมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 3 วัน


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี

สถานที่: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี ตำบลเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
แผนที่: https://goo.gl/maps/qSzy7AUdjJk84SjYA
ติดต่อสอบถาม : 023151177
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, เคลือบหลุมร่องฟัน, เคลือบฟลูออไรด์ และให้คำปรึกษา
สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองพามาเท่านั้น


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่

สถานที่: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ 420 หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
แผนที่: https://goo.gl/maps/Ufoj3QecNn8ixuVM6
ติดต่อสอบถาม : 023232009 ต่อ 16 หรือทางไลน์ ID: @246vyzie
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, ตรวจสุขภาพช่องปาก


ฉะเชิงเทรา

คลินิกทันตกรรมซัมเมอร์สมายล์ แปดริ้ว

สถานที่: คลินิกทันตกรรมซัมเมอร์สมายล์ แปดริ้ว 1150, 1 ถนน เทพคุณากร ตำบล โสธร อ.เมือง, ฉะเชิงเทรา
แผนที่: https://goo.gl/maps/7hwwE3pMijLx7v5f9
ติดต่อสอบถาม : โทร : 0646425198
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064116063538
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 – 19.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน
จำนวนที่ให้บริการ: จำกัดสิทธิ์เพียง 100 เคส สำหรับคนไข้ที่ เข้ามาที่คลินิก เท่านั้น
หมายเหตุ ไม่รับขูดหินปูนอุดฟัน สำหรับคนไข้ที่มีเครื่องมือจัดฟัน, ไม่รับถอนหรือผ่าฟันคุด


สระบุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนดอกไม้

สถานที่: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสวนดอกไม้ ตำบล สวนดอกไม้ อำเภอ เสาไห้ สระบุรี
แผนที่: https://goo.gl/maps/W3NfXX8cqQz2H4pC9
ติดต่อสอบถาม : โทร : 036 731 560
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003801346471
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, ตรวจสุขภาพช่องปาก


สมุทรสาคร

คลินิกหมอวีรศักดิ์

สถานที่:
แผนที่: https://goo.gl/maps/vnSnzZkwt8yJaVBF7
ติดต่อสอบถาม : โทร : 034-426-124 / 086-360-5459
Facebook: คลินิกหมอวีรศักดิ์ – Veerasak Clinic
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30-19.30 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, เคลือบฟลูออไรด์, เคลือบหลุมร่องฟัน


นครนายก

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่: ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 62 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
แผนที่: https://goo.gl/maps/rmhrE4gEnKWZq5w78
ติดต่อสอบถาม : โทร. 037 395-085, 037 395-086
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 08.00-15.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน
จำนวนการให้บริการ: อุดฟัน (70 ท่าน) / ถอนฟัน (30 ท่าน) / ขูดหินปูน (50 ท่าน)
* รับอุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน ฟรี ณ หน่วยงานทันตกรรม ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ


สุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี
แผนที่: https://goo.gl/maps/XZiCoksTAwhvTqbN9
ติดต่อสอบถาม : โทร. 064 973 8894
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 09.00-12.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน
จำนวนการให้บริการ: อุดฟัน (5 ท่าน) / ถอนฟัน (10 ท่าน) / ขูดหินปูน (10 ท่าน)
* ** กรณีขูดหินปูน และอุดฟัน แสดงผล ATK ก่อนทำฟัน หรือตรวจที่คลินิก40 บาท


ระยอง

โรงพยาบาลระยอง

สถานที่: กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลระยอง 138 ถ. สุขุมวิท ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แผนที่: https://goo.gl/maps/ABdp65sWVqCnuz9p7
ติดต่อสอบถาม : โทร. 080 759 9339
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 07.00-11.30 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน


เชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนน สุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
แผนที่: https://goo.gl/maps/RaAWMp3tnKAXAtBK6
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053944440, 053944441
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
บริการ: ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และการบำบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า (Pre-Booking) หรือที่ https://cmu.to/Dental-Health-Register


พิษณุโลก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แผนที่: https://goo.gl/maps/ffxuNHkaCMDG7skx9
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055966866
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.)
บริการ: ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
จำนวนการให้บริการ: ถอนฟัน 160 ราย, ฝ่าฟันคุด 40 ราย


เชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สถานที่: ห้องทันตกรรมชั้น 2 ตึก 50 ปีอนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย และ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (แขวงการทางเก่า)
แผนที่: https://goo.gl/maps/DvxY1QjmkM23AsWp7
ติดต่อสอบถาม : 053910600 ต่อ 1263
ID Line: @dentalcrh
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น.
บริการ: ตรวจสุขภาพช่องปาก, ขูดหินปูน, ถอนฟัน, อุดฟัน


คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟันอารมณ์ดี เชียงราย

สถานที่: คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟันอารมณ์ดี 929/9 ถ. พหลโยธิน ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
แผนที่: https://goo.gl/maps/bMo4m7m9iMj5GoDCA
ติดต่อสอบถาม : 053756077, 0882669133
Facebook: คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟันอารมณ์ดี เชียงราย
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น.
บริการ: ตรวจสุขภาพช่องปาก, ขูดหินปูน, ถอนฟัน


กำแพงเพชร

โรงพยาบาลลานกระบือ

สถานที่: ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลลานกระบือ เลขที่ 62 ม 6 ตำบล ลานกระบือ อำเภอ ลานกระบือ กำแพงเพชร
แผนที่: https://goo.gl/maps/SBCo1UVL4QZavctc8
ติดต่อสอบถาม : 055769086 (ไม่รับจองคิวล่วงหน้า)
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น.
บริการ: ตรวจสุขภาพช่องปาก, ขูดหินปูน, ถอนฟัน, อุดฟัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/lkbhos/


สงขลา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แผนที่: https://goo.gl/maps/QGEVVEfLdxQDnh9a8
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 074-287-620 Line ID : @dent-psu
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น. (จนกว่าคิวจะเต็ม)
บริการ: ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และงานบริการทางทันตกรรมทั่วไปสำหรับเด็ก (งานผ่าฟันคุด รับจำนวน 60 ราย จนถึงเวลา 15.00 น.)
หมายเหตุ
กรุณานําบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
กรณีผ่าฟันคุดอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง
เอกสารยินยอมรับการรักษาผ่าฟันคุด


นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สถานที่: ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12) 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
แผนที่: https://goo.gl/maps/4cVvFw9UaTUeRVRW6
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0 4422 35920 4422 3593
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น.
บริการ: ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินน้ำลาย, เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน
จำนวนการให้บริการ: 500 ราย


ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สถานที่: กลุ่มงานทันตกรรม ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ ชั้น 3 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมืองจ.ปราจีนบุรี
แผนที่: https://goo.gl/maps/D8rZeAWYjkvAqsSy6
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 037 211-088
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น.
บริการ: ตรวจสุขภาพช่องปาก, ขูดหินปูน, ถอนฟัน, อุดฟัน


โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์

สถานที่: โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เลขที่ 779 ม.12 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
แผนที่: https://goo.gl/maps/433DNMv3DeFUazV28
ติดต่อสอบถาม : 037-211591 ต่อ 132 หรือติดต่อผ่านไอจี ID: @fcharmy12
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, ตรวจสุขภาพช่องปาก


สุรินทร์

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

สถานที่: โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
แผนที่: https://goo.gl/maps/n2S8m6oYAKyL3rJWA
ติดต่อสอบถาม : 044 511 757
https://www.facebook.com/dent.srnhospital
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 – 11.00 น. หรือจนกว่าคิวจะหมด
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, ทำฟันเด็ก


สตูล

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สตูล

สถานที่: คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสตูล ตำบล พิมาน อำเภอเมืองสตูล สตูล
แผนที่: https://goo.gl/maps/oRmiQPx7ZJRWhMz2A
ติดต่อสอบถาม : 074-723500 ต่อ 1641 ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
Line ID: dentmuangsatun
Facebook: https://www.facebook.com/dentmuangsatun
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 รับบัตรคิว เวลา 06.30 – 11.00 น. ให้บริการ 08.00-12.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, ทำฟันเด็ก

นราธิวาส

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

สถานที่: โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 180 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
แผนที่: https://goo.gl/maps/cdf5TyF2HNGVjFW56
ติดต่อสอบถาม : โทร 073510452
เวลา: วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, ตรวจสุขภาพช่องปาก, เคลือบฟลูออไรด์วานิช
จำนวนที่ให้บริการ: 60 รายต่อวัน


ปัตตานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

สถานที่: ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เลขที่ 162 ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
แผนที่: https://goo.gl/maps/vf9RRdTcgojcv5z67
ติดต่อสอบถาม : โทร 073 411 002
https://www.facebook.com/pr.saiburihospital/
เวลา: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 – 09.30 น. (รับบัตรคิว)
บริการ: อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, ตรวจสุขภาพช่องปาก


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *