กองทุนสงฆ์อาพาธ ทั่วประเทศ ทำบุญ บริจาคสร้างตึกสงฆ์

กองทุนสงฆ์อาพาธ สร้างอาคารสงฆ์ ปรับปรุง, ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ทำบุญ ๑๙ บาท ตักบาตรพระสงฆ์ สถาบันวิปัสสนาธุระ

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมทำบุญ ๑๙ บาท ตักบาตรพระสงฆ์สนับสนุน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป

วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะอาคาร ร.ร.พระปริยัติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดมัชฌันติการาม

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สําหรับพระสังฆาธิการ วัดมเหยงคณ์ อยุธยา

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แด่ พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจําปี 2567 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 (จังหวัดพระนครศรีอยุรยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี) ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15 -29 มีนาคม 2567