ถวายภัตตาหารพระนิสิตมหาจุฬา

ถวายภัตตาหาร พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บริจาคด้วยตนเอง ส่วนธรรมเทศ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการ เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ…สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา…ด้วยสายใจ”

โครงการ เข็มวันอานันทมหิดล 2566 รายได้ที่ได้รับจากการรณรงค์ขอรับบริจาคเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2566 จะถูกนำไปสมทบทุนให้กับ มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย,

ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมถึงนำไปสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอหมูสู้มะเร็ง โครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็ง

โครงการ “รวมใจไทยต้านภัยมะเร็ง” ได้ทำกิจกรรมปั่นจักรยานไปทั่วประเทศตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อรับการจากบริจาค โดยมีผู้ริเริ่มโครงการคือ นายแพทย์อนิรุทธิ นิรนาท (หมอหมู) ศัลยแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม และเป็นผู้ก่อตั้งเพจ หมอหมูสู้มะเร็ง ซึ่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมะเร็ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็ง

โครงการ reBOX บริจาคกล่องลังเก่าที่ไม่ได้ใช้ เพื่อคนพิการทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์: เพื่อนำกล่องลังหรือซองกระดาษ ที่ไม่ได้ใช้กลับมารีไซเคิลโดย SCGP เป็นกล่อง BOX บุญ ส่งมอบให้หน่วยงานเพื่อคนพิการ ได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ สภากาชาดไทย, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนสายตาเลือนราง (แห่งประเทศไทย), สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นต้น

บริจาคร่างกายและอวัยวะ เพื่ออะไร ทำไมต้องบริจาค

บริจาคร่างกาย และ บริจาคอวัยวะ ให้กับสถาบันการแพทย์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการศึกษาและเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่างๆ ที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ จากผู้ให้ที่เสียชีวิตที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ไว้หรือจากผู้เสียชีวิตที่ได้รับความยินยอมจากญาติ