ถวายภัตตาหารพระนิสิตมหาจุฬา

ถวายภัตตาหาร พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บริจาคด้วยตนเอง ส่วนธรรมเทศ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย